PLAĆE – upute za Godišnji obračun poreza za 2019. godinu

Posted on

PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2019. godinu

Članak 47. Zakona o porezu na dohodak propisuje obvezu poslodavcima da sastave godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom mjeseca prosinca, a najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Tvrtke koje imaju više isplata u prosincu mogu napraviti više puta konačni godišnji obračun poreza.

Godišnja obveza poreza na dohodak za 2019. utvrđuje se primjenom samo dvije porezne stope i to:

Godišnja porezna osnovica

Stopa

do 360.000,00 kuna

24%

preko 360.000,00 kuna

36%

Korisnici PLACA-a trebaju imati ispravno popunjenu tablicu Minimalna plaća - porezna osnovica 2500,00 kn od 1.1.2019. - 31.12.2019. (ili bez datuma do) te popunjenu tablicu Godišnjih stopa za 2019. godinu.

Također treba biti upisana šifra JOPPD B.6.2.-Primici/obveze 0406-Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza.

PROSJEČNE STOPE PRIREZA

U Kontroli, Godišnji obračun poreza, Prosječne stope prireza – treba za godinu 2019. unijeti postotke (prosječne stope prireza) za općine koje su tijekom godine mijenjale odnosno ukinule obvezu plaćanje prireza prema podacima Porezne uprave.

Prosječna godišnja stopa prireza za 2019. godinu za gradove odnosno općine koji su tijekom godine mijenjali odnosno po prvi puta uveli prirez iznosi:

Red.

Br.

Grad/općina

Stopa prireza

Prosječna godišnja stopa prireza

1.

Trnovec Bartolovečki

3% do 31.1.2019.

7% od 1.2.2019.

6,667%

2.

Veliki Bukovac

10% do 31.3.2019.

5% od 01.4.2019.

6,25%

3.

Bjelovar

12% do 30.4.2019.

9% od 1.5.2019.

10%

4.

Štefanije

8% do 3.5.2019.

0% od 1.6.2019.

3,333%

5.

Ogulin

10% do 30.6.2019.

5% od 1.7.2019.

7,5%

6.

Ilok

5% do 30.6.2019.

0% od 1.7.2019.

2,50%

7.

Otok (Sinj)

10% do 30.9.2019.

5% od 1.10.2019.

8,75%

8.

Bukovlje

5% do 31.10.2019.

10% od 1.11.2019.

5,833%

Godišnji obračun poreza se radi zajedno sa zadnjom isplatom u mjesecu prosincu. Korisnik unosi sve podatke za obračun, pušta Kontrolu obračuna, propušta Godišnji obračun poreza, i nakon toga Obračun. Preporučamo da se nakon puštanja Obračuna u meni-u Godišnji obračun poreza pregledaju i prekontroliraju izvještaje.

Korisnik ima opciju isključivanja nekih djelatnika, ponoviti Kontrolu, Godišnji obračun i Obračun i nakon toga ponovno pregledati izvještaje. Ako ima izuzetih radnika od prošlogodišnjeg obračuna, to treba izbrisati i eventualno unijeti nove npr. treba isključiti izaslane radnike koji plaćaju porez u inozemstvu.

Godišnji obračun poreza radi tako da se zbroje sve isplate u godini uključivši i tekuću obradu i izračuna se godišnja obveza poreza i prireza.

Program automatski preskače djelatnike koji su:

  • došli/otišli u toku godine

  • koji su mijenjali općinu stanovanja u toku godine

  • koji imaju u kumulativnim zaradama bolovanje HZZO (od 071-089) za svih 12 mjeseci i imaju bruto 0

  • kojih nema u mjesečnom obračunu u 12. mjesecu (u tekućoj obradi).

Godišnji obračun ulazi u JOPPD, IP, DNR.

JOPPD obrazac

Modul PLAĆA u JOPPD obrascu napravi novi redak za razlike poreza i prireza po godišnjem obračunu B.6.2. = 0406 - Obveza po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada.

U slučaju ispravka godišnjeg obračuna treba se ispraviti i obrazac JOPPD na način da se ispravlja dopunom izvornog JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 (jer ispravak izvornog obrasca s oznakom vrste 2 nije dozvoljen).

FIN – eRAČUN

Posted on

FIN - eRAČUN

Obveznici javne nabave su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi s 01. prosincem 2018. godine ukoliko im izdavatelj takav račun dostavi. Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi s 01. srpnjem 2019. godine.

PROGRAMSKA KUĆA je u sklopu programskog sustava FIN napravila modul eRAČUN - modul za povezivanje sa sustavima elektorničkih računa.

Samostalno, bez modula FINK (financijsko knjigovodstvo) ne može raditi, jer koristi iste matične datoteke (Vrste dokumenata, analitičke datoteke, kontni plan, razdoblja knjiženja i slično).

eRAČUN je modul za poslovanje sa računima u elektroničkom obliku na računalu koji omogućuje:

prijenos računa iz/u vanjski sustav korištenjem servisa FINA eRačun,

pregled i ispis računa,

prihvat računa u FINK knjigovodstvenu bazu podataka.

Neoporeziva nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika

Posted on

U Narodnim novinama 106/18. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

Prema navedenim izmjenama poslodavac svojim zaposlenicima može neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn uz obveznu isplatu na tekući račun za nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika.

Neoporeziva nagrada se prikazuje u JOPPD obrascu na uobičajeni način pod red br, 15.1. stranice B sa šifrom 63 – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.).

Objavljena je nova verzija XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži novu šifru neoporezivog primitka (šifra 63).

Nova verzija modula PLACA će sadržavati novi šifrarnik pa molimo korisnike da nam se jave radi instalacije.

Napominjemo, prigodna nagrade božićnice može se radnicima isplatiti u neoporezivoj svoti do 2.500,00 kn na način i pod uvjetima kako je i do sada bilo propisano.

ISOP – Sudske presude

Posted on

U sklopu ISOP-a napravljen je novi modul SUDSKE PRESUDE.

Potreba obračuna većeg broja sudskih presuda za plaće iz ranijih godina bio je razlog izrade dodatnog modula u plaćama Sudske presude.

Može se obrađivati više vrsta obračuna tj. tipova presude :

S-sudska presuda

O-ovrha

N-sudska nagodba

V-vansudska nagodba

Dobivaju se izvještaji o obračunu po djelatniku i po godini te ukupno za presudu.

Obračuni ulaze u IP-3 karticu a vansudska nagodba u IP-1 karticu.