FAUS

FAUS – Fakturiranje roba i usluga

FAUS – Fakturiranje roba i usluga omogućuje:

 • pripremu i tisak ponuda, otpremnica, računa i/ili dobropisa za proizvode i usluge
 • fiskalizaciju računa po potrebi
 • oblik (izgled) računa po želji
 • knjiženje temeljnice u knjigovodstvenu bazu podataka u sprezi sa programom FINK
 • razduživanje robe sa skladišta, u slučaju da se na računalu vodi robno knjigovodstvo
 • kopiranje ponuda u račun i slično
 • evidenciju ugovora i automatsko kreiranje računa iz ugovora za neki period (FAUG)
 • razne komercijalne izvještaje (KOMI)
 • razne izvještaje o prodaji (KOLI)

Fakturiranje proizvoda, robe i usluga sastoji se iz slijedećih koraka:

 1.  određivanje potrebnih parametara za rad programa FAUS ( sheme knjiženja, skladišta, porezi, opis tiska računa)
 2.  priprema i ispis računa na papir (unos količina, cijena i rabata, tekst za opis računa )
 3.  knjiženje temeljnice u FINK (saldaconti kupaca, porez i realizacija, razduženje robe sa skladišta)

Posebnosti svakog knjigovodstva zadaju se parametrima.
Način knjiženja opisuje se preko sheme knjiženja i opisa skladišta, prodavaonice ili radionice iz kojih se otprema roba.
Cijena se izabire iz datoteke artikala, uz mogućnost pojedinačnih izmjena.
Postotak rabata definira se za čitavu fakturu ili za proizvod posebno.
Marža i zavisni trošak, do četiri odbitka (provizije), zadaju se na kraju računa.