GOPRO

GOPRO – Knjigovodstvo gotove robe

Program je namijenjen vođenju knjigovodstva poluproizvoda i gotovih proizvoda. Počiva na matičnoj datoteci proizvoda u koju se unose osnovni podaci o proizvodima. Ima mogućnost unosa triju cijena za svaki proizvod, npr:

  • cijena prema kojoj se vode zalihe (planska cijena ili izravni troškovi po jedinici),
  • planirana (kalkulativna) prodajna cijena,
  • prodajna (fakturna) cijena.

Primitak proizvoda može se knjižiti prema stvarnim cijenama ili nekoj od stalnih (naprijed spomenutih) cijena.

Za knjiženje izdataka postoji čitav niz potprograma, sličnih onima u materijalnom knjigovodstvu. Za knjiženje prodane robe postoje potprogrami koji na temelju pojedinih faktura ili rekapitulacija knjiže izlaz u korist konta klase 6 (određen u matičnoj datoteci proizvoda, prema cijeni po kojoj se vode zalihe) na teret konta skupine 70 koji korisnik sam određuje.

Pri knjiženju prodane robe unosi se količina, a program će izračunati njenu vrijednost, odnosno prodajnu vrijednost prema unesenoj cijeni. To omogućuje dobivanje razlika između stvarne cijene i ostvarene prodajne vrijednosti za svaki proizvod, kao i za pojedine oblike prodaje.